Medisch onderzoek en werk - Algemeen

 Medisch onderzoek op het werk wordt om verschillende redenen uitgevoerd:

  • Om te bepalen of iemand lichamelijk fit genoeg geacht kan worden om het werk op een gezonde en veilige manier uit te kunnen voeren.
  • Om te bepalen of iemand last heeft van een ziekte of aandoening ten gevolge van het werk.
  • Omdat (internationale) wetten en/of richtlijnen verplichten dat iemand periodiek medisch dient te worden gekeurd.
  • Omdat een werkgever wil zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en daarom het personeel regelmatig een algemene gezondheidscheck aanbiedt.

Aanstellingskeuring

Dit is om te bepalen of iemand medisch gezien fit genoeg is om het werk te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de inhoud van deze keuring zal variëren met de verschillende taken die een werknemer dient uit te voeren. Het doel is om te bepalen of iemand tijdens de uitvoering van het werk mogelijk de eigen gezondheid en/of veiligheid, of de gezondheid en/of veiligheid van derden in het gevaar brengt (Zo moet een elektricien bijvoorbeeld rode van groene draadjes kunnen onderscheiden en mag dus niet kleurenblind zijn. Wanneer de elektricien tijdens de uitvoering van het werk ook nog eens trapladders moet beklimmen moet ook de hart-long conditie goed genoeg zijn om dit veilig te kunnen doen en dient er dus een fietsproef te worden gedaan).

Periodiek Functiegerichte Keuring

Dit is in feite een herhaalde aanstellingskeuring. Gebaseerd op de medische vereisten die nodig zijn om bepaalde taken veilig te kunnen doen zal de werknemer herhaaldelijk gedurende zijn/haar loopbaan worden onderzocht om te bepalen of hij/zij nog steeds fit genoeg is voor het werk. Afhankelijk van de functieomschrijving en de lichamelijke vereisten kan het nodig zijn dit onderzoek jaarlijks te herhalen, of bijvoorbeeld eens in de vijf jaar.

Periodiek Arbeids-gerelateerd Onderzoek – PAGO

Dit onderzoek begint meestal met een Risico Inventarisatie en Evaluatie – RI&E voor het gehele bedrijf. Tijdens deze RI&E worden onder andere veiligheidsrisico’s en kans op het krijgen van een beroepsziekte of ander gezondheidsrisico voor uw medewerkers in kaart gebracht. Het Periodiek Arbeids-gerelateerd Onderzoek is erop gericht het ontstaan van dergelijke beroeps-gerelateerde klachten in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Dit type onderzoek dient regelmatig te worden herhaald. Als bijvoorbeeld medewerkers onder omstandigheden moeten werken waarbij er veel geluidshinder is (machine of gereedschap), dan is het goed om voor deze medewerkers op jaarlijkse basis een gehoortest af te nemen.

Verplicht Medische Keuring – VMK

Voor bepaalde takken van industrie of bepaalde beroepen zijn de medische keuringen vastgelegd in wetten (bijvoorbeeld: Politie, Brandweer, Luchtvaart, Scheepvaart). In dit geval is de inhoud van de keuring alsook de referentiewaarden voor het beoordelen van de uitkomst (wanneer is iemand medisch geschikt) gedetailleerd vastgelegd in duidelijke richtlijnen en/of leidraden. Soms is er een specifieke certificering voor nodig om dit soort keuringen uit te mogen voeren (bijvoorbeeld: luchtvaartgeneeskundige).

Preventief Medisch Onderzoek – PMO

Om aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving te voldoen, kan de werkgever op jaarlijkse basis een Preventief Medisch Onderzoek aanbieden. Dit is een uitgebreid, algemeen onderzoek naar iemands lichamelijke- en geestelijke gezondheid. Doel van het PMO is om bepaalde aandoeningen reeds in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Dit onderzoek is dus niet perse gerelateerd aan de functie en omvat ook gezondheidsaspecten die niet rechtstreeks aan het werk gerelateerd zijn. Zo zijn bijvoorbeeld onderwerpen als leefstijl, geestelijk welzijn en algemene lichamelijk gezondheid onderdeel van het PMO.